Ako zrušiť živnosť

Na zrušenie živnosti nestačí len prestať vykonávať zárobkovú činnosť. Vaše rozhodnutie treba nahlásiť príslušnému daňovému úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Zrušenie živnosti sa vykonáva tzv. oznámením. Oznámenie musíte podať písomne na Vašom živnostenskom úrade, pridelenom podľa miesta bydliska alebo online, cez internet. Za zrušenie živnosti sa neplatí poplatok a pokiaľ neuvediete inak, zaniká na druhý deň od doručenie oznámenia. Ak ste zmenili názor a živnosť nakoniec rušiť nechcete, oznámenie je možné zrušiť najneskôr deň, pred zánikom živnosti. Vysvetlím na príklade. V pondelok oznámim úradu zrušenie živnosti, no neudám deň zániku. Ak by som chcel zrušiť oznámenie a živnosť si ponechať, musím tak spraviť ešte v ten deň, inak v utorok zaniká moja živnosť.

Po zániku živnosti je potrebné do 15 dní zájsť na daňový úrad a odovzdať kópiu oznámenia o zrušení živnosti spolu s DIČ a osvedčením o registrácií na daňovom úrade. Tým však vaše povinnosti voči daňovému úradu nekončia. Je ešte potrebné riadne ukončiť a odovzdať daňové priznanie, odviesť dane a DPH, keďže tieto sa odovzdávajú spätne za ukončený rok.

Zdravotnej a sociálnej poisťovni treba kópiu oznámenia o zrušení živnosti odovzdať do 8 dní odo dňa zániku a odhlásiť sa z platenia preddavkov na zdravotné poistenie a platenia odvodov.

Živnosť je možné zrušiť aj elektronicky na stránke Ústredného portálu verejnej správy. Aby ste tak mohli urobiť, potrebujete však elektronický občiansky preukaz a taktiež softvérové a hardvérové  príslušenstvo, pre elektronický podpis.

Ak máte na svoju živnosť napísaných viacero predmetov podnikania, je možné zrušiť iba niektoré a v ostatných činnostiach pokračovať. Vtedy nie je potrebné navštevovať daňový úrad, sociálnu či zdravotnú poisťovňu.

Ak ste už raz svoju živnosť zrušili, alebo Vám zanikla automaticky, nie je možné v nej už viac pokračovať, či ju obnovovať. Pri opätovnom rozhodnutí podnikať, je potrebné založiť živnosť odznovu.