Spotrebný úver

Bankové ako aj nebankové finančné inštitúcie poskytujú svojim klientom spotrebné úvery v rôznych podobách.  Spotrebné úvery sa nazývajú aj úvery na čokoľvek, ktoré klienti  využívajú na rôzne nákupy tovarov  alebo obstaranie služieb. Spotrebné úvery sa poskytujú najmä fyzickým osobám na financovanie ich rôznych, najmä nepodnikateľských potrieb. Predovšetkým slúžia na nákup spotrebného tovaru (biela technika, elektronika) alebo na financovanie rôznych služieb (luxusná dovolenka). Spotrebné úvery v niektorých prípadoch môžu slúžiť na nákup alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti.

Banky pri poskytovaní spotrebných úverov spravidla nepožadujú žiadne ručenie alebo záruky v podobe hnuteľného či nehnuteľného majetku. Tieto úvery sa poskytujú občanom, ktorí sú starší ako 18 rokov, so slovenským štátnym občianstvom a trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky. Úver je klientovi poskytnutý na základe účtu. Buď má klient danej banke založený účet alebo si ho pri žiadosti o spotrebný úver musí  založiť.

Spotrebné úvery sa v praxi členia podľa viacerých hľadísk. Podľa účelovosti ich rozdeľujeme na účelové a bezúčelové. Účelové úvery sú poskytované na konkrétny účel. Pri bezúčelových úveroch klient nie je povinný nahlásiť v banke, na čo úver potrebuje. Bezúčelový spotrebný úver sa od účelového odlišuje aj vyššou úrokovou sadzbou. Z hľadiska typu výplaty ich delíme na hotovostné a bezhotovostné. Spotrebné úvery rozdeľujeme aj na zaistené či nezaistené, pričom nezaistené úvery sa poskytujú iba prvotriednym klientom daných bánk. Podľa splatnosti môžu byť krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé úvery.

Spotrebný úver sa v praxi vyskytuje vo viacerých podobách, ktoré sa od seba líšia napríklad použitím kreditnej karty či splátkového úveru alebo povoleným prečerpaním. Ak banka klientovi povolí prečerpanie jedná sa o kontokorentný spotrebný úver.