PZP

PZP

PZP je poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla prevádzkou motorového vozidla. Toto poistenie kryje riziko škôd, ktoré klient poisťovne spôsobí prevádzkou motorového vozidla na majetku alebo zdraví iných osôb. Okrem toho PZP kryje aj náklady, ktoré boli účelne vynaložené s právnym zastupovaním  pri vymáhaní poisteného plnenia od poisťovne ako aj ušlý zisk. Poistený, ktorý uzavrel zmluvu o PZP má okrem iného nárok, aby poisťovateľ za neho uhradil preukázané a vyplatené náklady zdravotnej spravodlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia alebo dôchodkové dávky a to v prípade, že je poistený povinný poškodeným subjektom uhradiť tieto náklady. 

Povinné zmluvné poistenie musí mať podľa zákona uzatvorené s akoukoľvek poisťovňou každý, kto je majiteľom, držiteľom alebo prevádzkovateľom motorového vozidla. Tieto osoby si môžu vybrať poisťovňu, ktorá mu najviac vyhovuje z hľadiska komplexnosti poistného krytia a tiež aj z hľadiska ceny. Uzatvorenie PZP v podstate znamená prenesenie zodpovednosti za finančné vyrovnanie vzniknutej škody na poisťovňu. Povinné zmluvné poistenie zabezpečuje finančnú náhradu nie poistenému, ale tretej osobe, ktorá bola poškodená poisteným vodičom.

Okrem štandardného uzavretia povinného zmluvného poistenia, ktoré poistený uzatvára s poisťovňou podpisom poistnej zmluvy je v dnešnej internetovej dobe možné využiť aj online poistenie, ktoré si jednoducho odklikáte na počítači v pohodlí vášho domova prostredníctvom internetovej aplikácie, pričom vám to nezaberie viac ako desať minút. Online uzatvorené povinné zákonné poistenie vzniká zaplatením prvého poistného priamo na účet poisťovne, kde netreba nič podpisovať  ani sa osobne dostaviť do danej poisťovne. Poistné môžete zaplatiť pomocou internet bankingu alebo platobnou kartou.