Prečo implementovať e – vzdelávanie?

E – vzdelávanie predstavuje v súčasnosti moderný a efektívny spôsob výučby. Má podobu online vzdelávacích kurzov, online seminárov či rôznych druhov dištančného vzdelávania. Možno sa viacerí pýtate, na čo je nám elektronické vzdelávanie, keď dennodenne prebieha vyučovaní proces na tisíckach základných či stredných škôl? E – vzdelávanie sa vyvinulo najmä kvôli nedostatkom klasickej formy výučby, ktoré spočívajú najmä v tom, že nie všetci žiaci a študenti sú schopní sústrediť sa na prednášané učivo rovnako, že nie sú schopní rovnako sa zapájať a tiež napredovať rovnakým tempom.

Pre implementáciu elektronického vzdelávania do vyučovacieho procesu boli sformulované viaceré dôvody, spomedzi ktorých prevláda enormný nárast množstva informácií, v ktorých je potrebné zorientovať sa. Za elektronické vzdelávanie hovorí aj skutočnosťou, že v súčasnosti prevláda potreba rozsiahlejšieho vzdelávania, než aké je možné získať na školách. Do popredia sa dostáva aj aktívna úloha žiaka a študenta vo vzdelávacom procese, kedy prestáva byť pasívnou postavou, ktorá informácie iba prijíma. E –vzdelávanie umožňuje rýchlejšie a kvalitnejšie získavanie a spracovávanie informácií, ako aj možnosť zvýšenia počtu študentov bez nároku na rozširovanie tried či zabezpečovania ubytovania pre tých, ktorí sú za vzdelaním nútení cestovať.

Dostupnosť vzdelania patrí k najväčším výhodám e –vzdelávania, pretože elektronické vzdelávanie je dostupné každému, kto má záujem rozširovať svoj obzor. Plusom e – vzdelávania je aj časová asynchrónnosť, čo znamená, že študent sa venuje štúdiu vtedy, keď mu to najlepšie vyhovuje. Svoje štúdium má možnosť prispôsobovať vlastným potrebám a vlastnému tempu. K výhodám e – vzdelávania patrí aj väčšia zaangažovanosť študentov do vzdelávacieho procesu či vynikajúco rozvinutý servis spojený s poradenstvom či zasielaním študijných materiálov.