Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie

PZP je skratka od povinného zmluvného poistenia, ktoré je takisto nazývané aj zákonné poistenie. Povinné zmluvné poistenie je poistenie zodpovednosti za  škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Povinnosť uzavrieť PZP vyplýva priamo zo zákona o povinnom zmluvnom poistení.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla pokrýva škody, ktoré súvisia s poškodením zdravia, náklady, ktoré vznikajú pri usmrtení osôb v prípade smrteľnej dopravnej nehody. PZP ďalej kryje škody na majetku, ktoré súvisia so zničením, poškodením alebo odcudzením veci. Zákonné poistenie takisto kryje finančné náklady, ktoré súvisia s vymáhaním poistného plnenie pri poistnej udalosti ako aj ušlý zisk.

Keďže povinnosť uzatvoriť PZP vyplýva zo zákona, PZP musí mať uzatvorené každé motorové vozidlo, ako aj prípojné vozidlo s evidenčným číslom, a aj niektoré špeciálne vozidlá, ktoré sa pohybujú po cestách. Pod špeciálnymi vozidlami sa rozumejú napríklad poľnohospodárske alebo priemyselné stroje.  PZP vozidla uzatvára s poisťovňou vlastník vozidla, prevádzkovateľ vozidla alebo držiteľ vozidla, ktorý je zapísaný v technickom preukaze.

Vybrané poisťovne už v dnešnej dobe štandardne poskytujú k PZP aj asistenčné služby. Ich ponuka a rozsah sa líšia v každej poisťovni a individuálne sú aj pri každom klientovi. Preto je potrebné, aby sa klient v poisťovni pred uzatvorením zmluvy informoval, aké služby bude mať k dispozícii. Medzi štandardné služby, ktoré ponúka väčšina poisťovní je oprava alebo odtiahnutie vozidla pri poruche či nehode, pomoc pri defekte alebo nedostatku paliva, pomoc pri strate kľúčov alebo zabezpečenie náhradné vozidla. K PZP si môžete uzavrieť aj viacero druhov pripoistení ako napríklad úrazové poistenie osôb, pripoistenia čelného skla, živelných udalostí či pripoistenie právnej ochrany. Tieto pripoistenia môžu byť v niektorých prípadoch už zahrnuté v cene PZP produktu.