Pojmy, ktoré sa Vám môžu hodiť pri uzatváraní PZP

Pojmy, ktoré sa Vám môžu hodiť pri uzatváraní PZP

Aj vy patríte medzi tých ľudí, ktorí sú vlastníkmi vozidla? Tak potom aj vy máte jednu povinnosť, a to mať uzavreté pzp. Pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia sa Vám hodí poznať pojmy, ktoré sú obsiahnuté v zmluve. Teraz si niektoré pojmy objasníme.

Držiteľ vozidla

Je osoba alebo firma zapísaná do technického preukazu.

Poistník

Vlastník motorového vozidla, ktorý uzavrie zmluvu o poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidla s príslušnou poisťovňou, ktorá má licencované povolenie ponúkať tento druh poistenia. Vzťahujú sa na neho všetky zákonom stanovené povinnosti a pravidlá, ktoré prijal pri podpísaní zmluvy.

Poisťovateľ

Je poisťovňa s licenciou udelenou NBS. S výnimkami uvedenými v zákone má poistiteľ voči poistenému povinnosť zaňho nahradiť poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví alebo usmrtením, škody vzniknuté poškodením alebo zničením veci, ako aj škody vzniknuté odcudzením alebo stratou veci v dôsledku nehody, ak stratila fyzická osoba možnosť ju opatrovať a ďalej škody majúce povahu ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastupovaním pri uplatňovaní uvedených nárokov.

Bonus

Zvýhodnenie pre majiteľa vozidla (poistníka), ktorý v priebehu roka neuplatnil žiadnu poistnú udalosť a nespôsobil žiadnu nehodu.

Zelená karta

Je medzinárodné osvedčenie o platnosti poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou konkrétneho vozidla.

To je pár základných pojmov, ktoré je vhodné poznať, aby ste pri podpise povinného zmluvného poistenia neostali zaskočený a prekvapený.