Poistite sa v Kooperative!

Povinné zmluvné poistenie, ktoré je známe najmä pod skratkou PZP, je v podmienkach Slovenskej republiky definované ako zákonná poistka, ktorej uzatvorenie prikazuje zákon každému držiteľovi motorového vozidla. Povinné zmluvné poistenie je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Avšak uvedomiť si treba, čiu škodu kryje povinné zmluvné poistenie. PZP totiž chráni vodiča poisteného auta, ktorý spôsobí pri prevádzke vozidla škodu inej, teda tretej osobe. To znamená, že poisťovňa poskytuje poistné plnenie nie poistenému, ale poškodenej osobe, ktorá utrpela ujmu vinnou poisteného subjektu.

Povinné zmluvné poistenie je na Slovensku považované za jediné komerčné poistenie, ktorého uzatvorenie ukladá zákon. PZP poskytujú viaceré poisťovne, avšak iba tie, ktoré získali licenciu na poskytovanie tohto poistného produktu. Podstata povinného zmluvného poistenia je porovnateľná, no od poisťovni k poisťovni sa PZP odlišuje najmä cenou a výhodami, ktoré poskytujú jednotlivé poisťovne najmä svojim stálym a dlhoročným klientom.

Jednou z poisťovní, ktorá poskytuje povinné zmluvné poistenie je aj Kooperativa, ktorá ponúka svojim klientom dva produkty povinného zmluvného poistenia s rozdielnou výškou krytia. PZP Kooperativy predstavuje produkt PZP PARTNER a PZP EUROPARTNER. Prvý zo spomenutých PZP produktov poisťovne Kooperativa predstavuje základný PZP produkt, ktorého limity krytia sú 5 miliónov eur pri škode na zdraví alebo pri usmrtení s ohľadom na počet poškodených osôb a 1 milión eur pri vecnej škode či ušlom zisku bez ohľadu na počet poškodených osôb. PZP EUROPARTNER má vyššie limity krytia, pričom 5 miliónov zostáva, avšak pri vecnej škode a ušlom zisku sa plnenie môže vyšplhať až do výšky 2 miliónov eur. Kooperativa ponúka svojim klientom aj rôzne zľavy a bonusy, napríklad vernostné zľavy či zľavy pri ročnom platení.