Dôležitosť prekladateľských služieb!

Dopyt ako aj ponuku prekladateľských a tlmočníckych služieb môžeme v súčasnosti považovať za približne vyrovnanú. Postupnou integráciou a internacionalizáciou medzinárodného obchodného styku sa čoraz častejšie otvárajú dvere svetového obchodu či výhodných pracovných ponúk aj Slovákom.  Úspešnosť medzinárodných obchodných stykov závisí v prvom rade na kvalitnom dorozumievaní sa. Prípadná neznalosť cudzích jazykov však nie je dôvodom na neuskutočnenie obchodu.

Práve v týchto prípadoch totiž na scénu prichádzajú prekladateľské spoločnosti, ktoré svojim klientom poskytnú kvalitné prekladateľské služby. Či už ide o právny systém Európskej únie, aproximáciu práva, uplatňovanie dohovorov Rady Európy, medzinárodné kongresy, odborné konferencie či semináre a prednášky, ako klient si môžete byť istý rýchlosťou, presnosťou a jednotnosťou prekladaného textu. Proces prekladu totiž zahŕňa celý rad rôznych kontrol, ktoré sa sústreďujú jednak na úplnosť textu, jeho presnosť, jednotnú štylistickú, ako aj gramatickú správnosť.

Snahou prekladateľských spoločností je pri každom preklade dbať predovšetkým na vysokú kvalitu a spokojnosť zákazníka. Prekladateľské služby zahŕňajú okrem samotného prekladu aj starostlivosť o zákazníka, a to v podobe rôznych systémov zabezpečenia kvality, sledovania a vyvodzovania záverov zo vzniknutých chýb. Moderné a spoločensky zodpovedné prekladateľské spoločnosti kladú dôraz na zodpovednosť personálu vo vzťahu k zákazníkovi, na flexibilitu a efektivitu poskytovaných prekladateľských služieb  a taktiež na záruku. Avšak spoločensky zodpovedné spoločnosti nemyslia iba na prítomnosť a na súčasných zákazníkov. Pri poskytovaní prekladateľských služieb myslia na stabilnú budúcnosť, a to najmä zdokonaľovaním pracovných postupov a predvídavosťou, ktorá je spojená s očakávaným vývojom trhu prekladateľských služieb.