Čo sú informačné systémy?

Informačné systémy slúžia na zber, spracovanie a poskytovanie rôznych informácií. Tieto systémy bývajú zvyčajne automatizované pomocou počítačov, čo vo veľkej miere uľahčuje prácu s nimi. V podniku však pod pojmom informačné systémy chápeme ako súbor vzťahov medzi ľuďmi, technickými prostriedkami a metódami a modelmi, ktorých hlavnou úlohou je zabezpečiť zber, prenos, spracovanie a uchovanie informácií.

Prečo sú informačné systémy také dôležité a ako sa využívajú? Hlavnými úlohami informačného systému je umožniť plánovanie investícií, kontrolovať chod samotného podniku a pomôcť pri správnom rozhodovaní a to dokonca aj na cestách, preto je dôležitá aj podniková mobilita pri informačných systémoch.

Informačné systémy však možno poňať z rôznych hľadísk, poznáme napríklad výrobné systémy, systémy zamerané na podporu marketingu, či systémy, ktoré sa zaoberajú správou ľudských zdrojov. K celopodnikovým informačným systémom môžeme napríklad zaradiť aj CRM, čo je vlastne manažérstvo vzťahov so zákazníkmi.