Ako sa rozviesť?

Ako sa rozviesť?
V prípade, že vaše manželstvo dlhodobejšie nefunguje tak ako by malo, vzťahy medzi vami ako manželmi sú dlhodobejšie rozvrátené a nie je už žiadna šanca na jeho záchranu, jediným možným riešením býva zvyčajne rozvod. Je to proces komplikovaný a zdĺhavý, všetko je však o vzájomnej dohode a správnych rozvodových postupov, ktoré sú potrebné pre ľahký priebeh rozvodového konania. Viete aký postup je však pri rozvodom konaní potrebný?
Návrh na rozvod manželstva sa podáva na príslušnom súde, ktorým je v zmysle občianskeho súdneho poriadku súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov; ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu (t.j. toho voči komu návrh na rozvod manželstva smeruje, čiže voči druhému manželovi) a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa (t.j. toho, kto tento návrh podáva).
Písomný návrh môžete na súd zaslať prostredníctvom pošty, alebo sa odporúča aby ste návrh zaniesli vy priamo osobne do podateľne príslušného súdu.
Návrh na rozvod manželstva by mal obsahovať:
– osobné údaje navrhovateľa a odporcu,
–  návrhu musí jednoznačne vyplývať, že sa domáhate rozvodu manželstva, teda musíte opísať príčiny a dôvody jeho rozvratu,
– ak v manželstve sú neplnoleté deti, musíte uviesť kým spôsobom si predstavujete starostlivosť o deti, či navrhujete zverenie do výlučnej osobnej starostlivosti a uvediete návrh na úpravu – – styku dieťaťa s druhým rodičom, ktorému nebude dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, alebo striedavú starostlivosť a tiež akú výšku výživného navrhujete, aby mesačne platil – – rodič, ktorému dieťa nebude zverené do starostlivosti, v prospech dieťaťa k rukám rodiča, ktorému dieťa bude do starostlivosti zverené,
– k návrhu je potrebné pripojiť aj listinné dôkazy,
– návrh na rozvod manželstva sa adresuje súdu v dvoch vyhotoveniach, nakoniec je potrebné takýto návrh podpísať s uvedením dátumu a miesta.
K návrhu je ešte potrebné doložiť:
– sobášny list,
– rodný list maloletého dieťaťa alebo detí,
– potvrdenie o spoločnom bývaní.
Ak ste si aj tak nie celkom istý čo treba zdokumentovať pri rozvode manželstva, požiadajte o pomoc právnika, alebo advokáta. Požiadať môžete aj osobne priamo v advokátskej kancelárií, prostredníctvom e-mailu, alebo telefónu. Pre ľahký priebeh rozvodu je skutočne dôležité aby ste mali vopred pripravené všetky potrebné náležitosti.